PublikovanéKategórie Úradná tabuľa

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Obec Koš v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 6.8.2019 bol obci Koš, ako dotknutej obci, doručené oznámenie o strategickom dokumente –               Územný plán obce Sebedražie, zmeny a doplnky č. 3.

Oznámenie o strategickom dokumente bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k  strategickému dokumentu doručiť do 15 dní od dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.

Oznámenie spolu s návrhom strategického dokumentu je zverejnené na internetovej adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-sebedrazie-zmeny-doplnky-c-3

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza  v pracovných dňoch počas úradných hodín.